Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Θα απαντήσει το ΔΣ του ΙΔΕΚΕ;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΣΥ. ΣΥ. Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

ΠΡΟΣ: Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΔΕΚΕ

Κοιν. 1.Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
2. Πρόεδρο ΔΣ ΙΔΕΚΕ
3.Διεύθυνση Δ-Ο

Σε απάντηση σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος το οποίο μας κοινοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της ΓΓΔΒΜ και στο οποίο αναφέρεται ότι
«Δεν είναι δυνατόν να δίνονται αντίγραφα των πρακτικών όλων των θεμάτων που εξετάζονται από το Δ.Σ. του ΙΔΕΚΕ διότι δεν αφορούν όλα τα θέματα το Σύλλογο.
Εάν ο Σύλλογος θέλει κάποιο συγκεκριμένο θέμα μπορεί με αίτησή του να το ζητήσει και βεβαίως να δοθεί αντίγραφο του αποσπάσματος του πρακτικού»
Σας σημειώνουμε ότι η Ελληνική Νομοθεσία, προβλέπει τα εξής:
Βάσει του Ν. 2690 / 99 (Φ.Ε.Κ 45 / Α'/ 99), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 11 του Ν. 3230 / 04 ( Φ.Ε.Κ 44 / Α'/ 04).
Άρθρο 5
1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.
Εφόσον έχουμε ζητήσει εγγράφως τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΙΔΕΚΕ (Α.Π.131/20-11-09 έγγραφο του ΣΥ.ΣΥ. ΙΔΕΚΕ), πρέπει να μας δοθούν άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Επίσης, μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε ποια νομοθεσία προβλέπει την παρουσία μας ως ακροατών στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΙΔΕΚΕ. Πιστεύουμε ότι είναι Συνταγματικό Δικαίωμα του κάθε φορολογούμενου πολίτη κι ακόμη περισσότερο ενός συλλόγου ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζομένους σε ένα δημόσιο φορέα να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Εκτός αν συζητούνται άκρως απόρηττα εθνικά θέματα ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους οι συνεδριάσεις αυτές πρέπει να γίνονται “κεκλεισμένων των θυρών”. Σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση του ΔΣ του ΙΔΕΚΕ είναι να μας παρουσιάσει ποια ακριβώς νομοθεσία απαγορεύει την παρακολούθηση των συνεδριάσεών του.
Σημειώνουμε επιπλέον ότι δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση στο αίτημα μας για ενημέρωση (εγγράφως) για τα ζητήματα που αφορούν στην καταβολή των δεδουλευμένων μας και στην έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων του ΙΔΕΚΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου