Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Υπουργείο Παιδείας: δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Διά Βίου Μάθηση

Λάβαμε και δημοσιεύουμε με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σας Δελτίο Τύπου από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις αλλαγές που θα γίνουν στη Διά Βίου Μάθηση:

«Πολίτες με γνώσεις και επαγγελματίες με προσόντα»
10 ερωτήσεις – απαντήσεις


1.Ποια είναι η νέα αντίληψη –τομή για τη Δια Βίου Μάθηση στη χώρα μας;
Προωθούμε την ενιαία θεώρηση της μάθησης από την προσχολική αγωγή ως τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση και την εκπαίδευση της τρίτης ηλικίας. Η νέα αντίληψη για τη Δια Βίου Μάθηση είναι ολιστική (όλες τις μορφές μάθησης, τυπική, μη τυπική και άτυπη) και καθολική (για όλους σε όλη τη διάρκεια της ζωής).

2.Η Δια Βίου Μάθηση σχετίζεται μόνο με την απασχόληση;
Όχι στη θέση μιας μονομερούς αντίληψης που είχε εδραιωθεί μέχρι σήμερα, επιλέγουμε μια πολύπλευρη και χειραφετική αντίληψη για τη δια βίου μάθηση. Προωθούμε τη διάχυση της ΔΒΜ σε όλους και την εδραίωση μιας γενικής κουλτούρας μάθησης που θα έχει οφέλη όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά (άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του γενικού πληθυσμού, κοινωνική συνοχή). Στοχεύουμε τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στην ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Θέλουμε πολίτες με γνώσεις και επαγγελματίες με προσόντα.

3.Ποιος είναι ο χαρακτήρας του νέου θεσμικού πλαισίου για τη Δια Βίου Μάθηση;
Το νέο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες η ΔΒΜ αποτελεί περισσότερο ένα όραμα, μια στρατηγική και μια στάση απέναντι στη μάθηση και δε μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας μια και άπτεται πολλών πεδίων άσκησης πολιτικής (απασχόληση, έρευνα και παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμό, δημόσια διοίκηση). Για το λόγο αυτό το σ/ν προβλέπει συλλογικά όργανα διοίκησης, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο (δημόσιοι, κοινωνικοί και ιδιωτικοί).

4.Τι μοντέλο οργάνωσης θα ακολουθηθεί;
Επιδιώκουμε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο οργάνωσης όπως σε όλη την Ευρώπη με ισχυρούς επιτελικούς φορείς διοίκησης με διακριτές αρμοδιότητες (ΓΓΔΒΜ για χάραξη πολιτικής, έλεγχο και αξιολόγηση, ΕΚΕΠΙΣ για διασφάλιση ποιότητας στις εισροές, ΕΟΠΠ για διασφάλιση ποιότητας στις εκροές, ΙΔΕΚΕ για επιστημονική υποστήριξη, ΕΚΕΠ για συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό) και αποκέντρωση στην εξειδίκευση του προγράμματος εφαρμογής.

5.Με ποιες διαδικασίες και σε τι χρονικό ορίζοντα υλοποιείται η αποκέντρωση;
Με πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου μέχρι τις 31.6.2011 και πέραν αυτής, αν χρειαστεί, και διασφάλιση μεταφοράς πόρων και τεχνογνωσίας στην περιφέρεια με το Πρόγραμμα Εφαρμογής που προβλέπει ο νόμος.


6.Ποιοι φορείς έχουν ρόλο και λόγο στη ΔΒΜ και πως θα επιτυγχάνεται ο συντονισμός τους;
Δημιουργούμε το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης στο οποίο μετέχουν όλοι οι φορείς που συμβάλλουν στη διά βίου μάθηση στη χώρα μας, όπου κι αν αυτοί υπάγονται διοικητικά και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί). Θα συμμετέχουν μουσεία, βιβλιοθήκες, σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης , συμβουλευτικές υπηρεσίες, Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ.
Το Δίκτυο δεν αποτελεί απλώς άθροισμα φορέων αλλά συγκροτημένο σύστημα δικτύωσης με κόμβους και δεσμούς που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μη ιεραρχικών δεσμών μεταξύ φορέων του Δικτύου και τη δημιουργία περιφερειών μάθησης. Το Δίκτυο θα συντονίζεται, θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από τη ΓΓΔΒΜ


7.Με ποιες δομές θα έρχεται σε επαφή ο πολίτης;Δημιουργούμε πολυδύναμες δομές σε επίπεδο καλλικράτειων δήμων στελεχωμένες με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, οι οποίες θα συνδυάζουν εκπαίδευση και κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξ αποστάσεως, γενική εκπαίδευση ενηλίκων) με συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίνουμε τη δυνατότητα ένταξης υφιστάμενων θεσμών και δομών (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολές Γονέων, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.α.) στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που μπορούν να δημιουργηθούν στους Δήμους ώστε να εξασφαλίζεται παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υψηλής ποιότητας αλλά και να γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων σε επίπεδο διοίκησης και υλικοτεχνικής υποδομής.

8.Θα υπάρξει ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας;
Το μέχρι σήμερα άναρχο σύστημα παροχής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών χωρίς καμία αξία ούτε για την αγορά εργασίας αλλά ούτε και για την εκπαιδευτική εξέλιξη των πολιτών τελειώνει εδώ. Δημιουργούμε τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), έναν νέο ανεξάρτητο φορέα που θα πιστοποιεί τα προσόντα, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών θα αναλάβει τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η ποιότητα των προσόντων που αποκτούνται από τη μη τυπική εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΜΕ, ΕΕΣ κλπ.) και την άτυπη μάθηση (εργασιακή εμπειρία, βιωματική μάθηση). Οι μαθησιακές δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων αλλά και η εμπειρία των εργαζόμενων θα αναγνωρίζονται και θα πιστοποιούνται. Σε φάση συγκρότησης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων δεν είναι μόνο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και άλλες 120 χώρες σε όλον τον κόσμο, παίρνει τη μορφή κύματος, που θα πνίξει όσους δεν είναι έτοιμοι εγκαίρως. Η δημιουργία νέου φορέα συνοδεύεται από την κατάργηση του ΟΕΕΚ, μια και η αρχική επαγγελματική κατάρτιση (τα ΙΕΚ) για την οποία ήταν υπεύθυνος ο ΟΕΕΚ υπάγονται πλέον στη ΓΓΔΒΜ και η διαχείριση και λειτουργία τους γίνεται από τις περιφέρειες.

9.Με δεδομένες τις μέχρι σήμερα απογοητευτικές επιδόσεις της χώρας, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα;
Η παροχή κινήτρων αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής μας για τη Δια Βίου Μάθηση. Για το λόγο αυτό θεσπίζουμε κίνητρα όπως τη δημιουργία Ατομικού Μητρώου ΔΒΜ ώστε να παρακολουθούνται οι μαθησιακές διαδρομές των ατόμων και να καταγράφονται τα προσόντα που αποκτούνται, μέσω της συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα διασύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τη μη τυπική εκπαίδευση στη βάση σπονδυλωτών προγραμμάτων και πιστωτικών μονάδων. Παράλληλα, δίνουμε κίνητρα στους φορείς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς συναρτάμε τη χρηματοδότηση των φορέων από την αξιολόγησή τους.
Επιλέξαμε επίσης να δώσουμε έστω και σε προγραμματικό επίπεδο και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και στα πλαίσια πάντα των συλλογικών συμβάσεων κίνητρα που αφορούν εργαζόμενους όπως δικαίωμα για εκπαιδευτική άδεια, δημιουργία λογαριασμών μαθησιακού χρόνου, και δημιουργία ατομικών εκπαιδευτικών λογαριασμών.


10. Με ποιους πόρους θα χρηματοδοτείται η Δια Βίου Μάθηση;
Παράλληλα με το νόμο θα καταθέσουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δράσεις διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και επομένως είναι εφικτός ο προγραμματισμός, η διοίκηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους.
Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις δράσεις διά βίου μάθησης όλων των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης καθώς και δράσεις άλλων Υπουργείων με στόχο τη δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής διά βίου μάθησης. Εννοείται ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο οι φορείς καθώς και οι δράσεις που υλοποιούν εξακολουθούν να εποπτεύονται από τα Υπουργεία στα οποία ανήκουν.
Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από :
•τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007–2013 και ιδίως το Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
•τους πόρους της Αυτοδιοίκησης,
•τους ίδιους πόρους των λοιπών φορέων και επιχορηγήσεις αυτών.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη για την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ

Δεν θα μετρηθεί όλη η προϋπηρεσία των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας;Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αδιανόητη η άρνηση προσμέτρησης προϋπηρεσίας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας

Δυνάμει της υπ. αρίθμ. 2012/1-6-2010 απόφασης της Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου με θέμα «Λήξη διδακτικού έτους 2009-2010 για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα παραρτήματα» ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης του Διδακτικού έτους 2009-2010 η Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 για τα αναφερόμενα στην ίδια πράξη Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα παραρτήματά τους. Η παράταση αυτή δόθηκε γιατί η λειτουργία των σχολείων αυτών καθυστέρησε υπερβολικά με ευθύνη του Υπουργείου. Συγκεκριμένα τα περισσότερα εξ αυτών ξεκίνησαν να λειτουργούν κανονικά μόλις στα μέσα του Φεβρουαρίου.

Δυνάμει των συμβάσεων με τις οποίες οι ωρομίσθιοι καθηγητές προσελήφθηκαν από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), η παραπάνω απόφαση δεσμεύει όλους τους ωρομίσθιους καθηγητές που συνδέονται με το ΙΔΕΚΕ να συνεχίζουν να εργάζονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Παραρτήματά τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους όπως αυτό παρατάθηκε από την αναφερθείσα απόφαση του Υπουργείου.

Σε σχετικό ερώτημα του ΙΔΕΚΕ προς το Υπουργείο για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ωρομισθίων για τις δύο βδομάδες του Ιουλίου, η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Α Τμήμα Διορισμών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ. αρίθμ. 68613/Δ2 14-6-2010 έγγραφο απάντησε αρνητικά επικαλούμενη την (γραμματική) διατύπωση του νόμου σύμφωνα με το οποίο «οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας (30-6-2010) δεν μπορούν να καταχωριστούν στον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Ωστόσο παρότι ο Ν. 3848/2010 (άρ. 9 Μεταβατικές Διατάξεις, παρ. 2) ορίζει πως «οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου», η πραγματική πρόθεση του νομοθέτη ήταν να θέσει ως χρονικό όριο για την τροφοδότηση των ενιαίων πινάκων τη λήξη του Διδακτικού έτους 2009-2010.

Η παραπάνω ερμηνεία υποστηρίζεται και από το γεγονός πως βάσει της παρ. 7 του ίδιου άρθρου (άρ. 9, Μεταβατικές Διατάξεις) του Ν. 3848/2010 «προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες» των επιτυχόντων του επόμενου ΑΣΕΠ. Έτσι όμως η περίοδος του Ιουλίου και η προσφερόμενη εργασία μέχρι και τις 15 Ιουλίου δεν περιλαμβάνεται πουθενά στον Νόμο κάτι το οποίο βέβαια είναι παράλογο!

Επιπλέον, η σχετική απόφαση για παράταση του διδακτικού έτους ελήφθη μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Νόμου γεγονός που στηρίζει περαιτέρω την θέση πως ο συντάκτης του νόμου δεν γνώριζε την περίπτωση των ΣΔΕ και έθεσε ως χρονικό όριο για την τροφοδότηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών την συνηθισμένη ημερομηνία λήξης κάθε σχολικού έτους δηλαδή την 30η Ιουνίου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κυρία Υπουργός :

Προτίθεται να διευθετήσει το όλο θέμα, και με ποιο τρόπο, ώστε να αναγνωρισθούν τα νόμιμα δικαιώματα των συγκεκριμένων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι ακόμη και μια διδακτική ώρα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην κατάταξη τους στους πίνακες (από τους οποίους σε ποσοστό 40% θα γίνουν οι διορισμοί κατά την επόμενη διετία που έχει οριστεί ως μεταβατική περίοδος);Ο ερωτών
Τάσος Κουράκης

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Αφιέρωμα της Ελευθεροτυπίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Στις 18/7, δημοσιεύτηκε στον Ιο της Ελευθεροτυπίας το κείμενο που ακολουθεί:
(Το δημοσιεύουμε αυτούσιο, χωρίς παρεμβάσεις. Ο καθένας μπορεί να σχηματίσει τη δική του γνώμη. Οποιοσδήποτε θέλει να εκφράσει τις απόψεις του για αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορεί να το κάνει ελεύθερα...)

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Σχολεία ενός κατώτερου Θεού


Η τύχη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κρέμεται από μια κλωστή. Και μαζί με τον πετυχημένο θεσμό κινδυνεύει το μέλλον χιλιάδων πολιτών που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την «υποχρεωτική» εκπαίδευση.

Εδώ και δυο βδομάδες οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε έναν από τους πιο πετυχημένους και σημαντικούς θεσμούς του σχολικού μας συστήματος βρίσκονται σε αναβρασμό. Ο λόγος είναι ότι η σχολική περίοδος τελείωσε και ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), με αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον ευαίσθητο αυτό χώρο.

Καμιά επίσημη δικαιολογία δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στην καθυστέρηση. Και βέβαια η φημολογία επιμένει ότι ο λόγος της αργοπορίας είναι ότι το υπουργείο σκοπεύει να αντικαταστήσει το σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία αυτά με «φτηνούς» ωρομίσθιους. Οι σύλλογοι διδασκόντων απευθύνονται με εκκλήσεις στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (βλ. τρίτη σελίδα του «Ιού»), αλλά μέχρι στιγμής καμιά επίσημη διαβεβαίωση δεν τους έχει δοθεί. Μόνο μισόλογα και ανεπίσημες διαψεύσεις της φημολογίας.

Και να σκεφτεί κανείς ότι η σημασία των σχολείων αυτών συνομολογείται από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα (με την εξαίρεση του ΚΚΕ, το οποίο κρατά επιφυλακτική στάση για τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και θεωρεί ότι ετοιμάζουν τους μαθητές τους να γίνουν ανειδίκευτοι εργάτες του ξένου κεφαλαίου). Πριν από δυο χρόνια το σύνολο του Τύπου αφιέρωσε μεγάλα ρεπορτάζ στην 52χρόνη Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου, απόφοιτη των ΣΔΕ που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Πολλές, λιγότερο εντυπωσιακές αλλά εξίσου σημαντικές, επιτυχίες καταγράφονται σ’ αυτά τα σχολεία που έχουν στόχο να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση ατόμων 18 ετών και άνω, τα οποία για διάφορους λόγους αποκλείστηκαν ή βρέθηκαν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι αποκλεισμένοι της εκπαίδευσης

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δηλαδή ένας θεσμός που καλείται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση. Τα ΣΔΕ, πέρα από την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγούν τους συμμετέχοντες στην απόκτηση τίτλου σπουδών ισότιμου με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι εκπαιδευόμενοι στην πλειοψηφία τους είναι μέλη των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, φυλακισμένοι, γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ρομά, μουσουλμάνοι, μετανάστες κ.ά.), ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν ζητήσει να αποσπαστούν στα ΣΔΕ είναι κατά κανόνα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και επιλέγονται με κριτήρια την πλήρη διαθεσιμότητά τους στις ανάγκες του σχολείου, τη γνώση γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ πολλοί είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών-διδακτορικών διπλωμάτων.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) που προηγουμένως λεγόταν Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα ΣΔΕ έχουν ενταχθεί σε κοινοτικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο. Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναθέσει η Γενική Γραμματεία στο ΙΔΕΚΕ, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι επιλογές προσωπικού, δηλαδή διευθυντών και εκπαιδευτικών, γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται εκεί συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Οι ωρομίσθιοι και οι συμβασιούχοι -που είναι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και οι ψυχολόγοι- μισθοδοτούνται από το ΙΔΕΚΕ, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 57 σχολεία. Κάποια απ’ αυτά βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα, δηλαδή στις φυλακές Κορυδαλλού, στον Ελαιώνα Θηβών, στο Δομοκό, στη Λάρισα, στα Διαβατά.

Μιλήσαμε με μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί εδώ και χρόνια στα σχολεία αυτά και ζητήσαμε τη γνώμη τους για την τύχη του θεσμού: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση, λόγω του ότι δεν έχουν υπογραφεί οι αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών απ’ τη μια μεριά, και από την άλλη έχει αναπτυχθεί μια έντονη φημολογία ότι δεν θα αποσπαστεί κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός πλην των διευθυντών, και θα στελεχωθούν τα σχολεία με ωρομίσθιους, οι οποίοι πλέον δεν θα λέγονται ωρομίσθιοι, θα είναι με ‘σύμβαση μίσθωσης έργου’».

Το ζήτημα είναι ότι τα σχολεία αυτά στηρίζονται σε καθηγητές που έχουν περάσει από ειδική επιμόρφωση. Και όχι μία και δύο φορές. «Τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησαν αυτά τα σχολεία μετά το 2000, είχαμε επιμορφώσεις τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, από 25 ώρες κάθε φορά, σε όλα τα θέματα, διδακτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Οι περισσότεροι έχουν δηλαδή μια εξειδικευμένη επιμόρφωση και μεγάλη εμπειρία. Είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπαιδευομένων, λόγω του ότι βασική μας αρχή είναι να αντιμετωπίζουμε τους εκπαιδευόμενους συνολικά, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε το σύνολο των αναγκών τους, και να μη μας ενδιαφέρει απλά και μόνο το γνωστικό κομμάτι της δουλειάς μας».

Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν και υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας και σύμβουλος ψυχολόγος. Ο πρώτος μαθαίνει τους εκπαιδευόμενους πώς να συντάξουν ένα βιογραφικό, πώς να αναζητήσουν τις προκηρύξεις θέσεων. Ο δεύτερος τους στηρίζει είτε στα προσωπικά τους θέματα είτε στα οικογενειακά και τα επαγγελματικά προβλήματα. «Το αλλοπρόσαλλο της όλης υπόθεσης είναι ότι τον Ιούνιο μήνα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, έγινε μια 25ωρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μονίμων και ωρομισθίων, που υπηρετούν σ’ αυτά τα σχολεία. Αν δεν αποσπαστούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η επιμόρφωση πάει χαμένη».

Η καθυστέρηση των αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις γίνονταν κάθε χρόνο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. «Τέτοια εποχή ξέραμε ποιές αποσπάσεις είχαν γίνει», μας λένε οι εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ. Η διαδικασία ξεκινούσε πολύ νωρίτερα, με ερώτημα προς τους εκπαιδευτικούς αν επιθυμούν να συνεχιστεί η απόσπασή τους. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και φέτος πριν από αρκετό καιρό, από τα τέλη Απριλίου. Οσοι επιθυμούσαν να συνεχιστεί η απόσπασή τους απάντησαν θετικά. Αλλά μέχρι στιγμής το υπουργείο δεν τους έχει απαντήσει. «Συνήθως πριν ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό έτος, μέχρι δηλαδή τις 30 Ιουνίου, γνωρίζαμε. Μόνο μία χρονιά καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ηταν επί υπουργίας Γιαννάκου, που υπογράφτηκαν οι αποσπάσεις τέλη Αυγούστου».

Μήπως αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στην αλλαγή της κυβέρνησης και την αναμενόμενη διατάραξη της κανονικότητας στους ρυθμούς της διοίκησης του υπουργείου; Οι συνομιλητές μας δεν θεωρούν πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Ο λόγος είναι ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε άλλες θέσεις, όπως είναι η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Ακαδημία Αθηνών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν έχουν ακόμα γίνει αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, και οι αποσπάσεις των ΣΔΕ, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρόκειται δηλαδή για τους καθηγητές που υπηρετούσαν και πέρυσι, και ζητούν ανανέωση της απόσπασής τους, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Και όχι μόνο αυτό: «Περιμέναμε ότι θα γινόταν και προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μονίμους εκπαιδευτικούς για να στελεχωθούν τα σχολεία με προτεραιότητα από μονίμους εκπαιδευτικούς και κατά δεύτερο λόγο, αν περίσσευαν θέσεις, να προσληφθούν ωρομίσθιοι ή συμβασιούχοι μίσθωσης έργου».

Υπάρχει ένας βασικός λόγος. Ο μόνιμος εκπαιδευτικός μπορεί να μείνει στο σχολείο πολύ περισσότερες ώρες, ενώ ο ωρομίσθιος εκπαιδευτικός θα μείνει μόνο τις ώρες για τις οποίες πληρώνεται και δυστυχώς πληρώνεται μόνο τις ώρες που διδάσκει. Η αντικατάσταση των μονίμων από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά οδηγεί σε συρρίκνωση ενός μεγάλου μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα συγκεκριμένα σχολεία, όπου παίζουν μεγάλο ρόλο οι μη «τυπικές» εκπαιδευτικές πρακτικές και συμπληρώνονται από άλλες δραστηριότητες, πιο προσιτές στους ενήλικους μαθητές.

«Ξοδεύουμε απίστευτες ώρες για τα εργαστήρια, τα προγράμματα και τις ειδικές αυτές δραστηριότητες εκτός τάξης. Με τους ωρομίσθιους αυτά όλα δεν μπορούν να γίνουν. Για τους ωρομίσθιους η συμμετοχή τους στα ΣΔΕ είναι συνήθως μια δεύτερη απασχόληση, εφόσον δεν μπορούν φυσικά να ζήσουν με τα λίγα ευρώ που τους δίνουν (11 ευρώ την ώρα)».

Η πρώτη εξήγηση που δίνεται για την κυβερνητική καθυστέρηση είναι ότι την επιβάλλουν οικονομικοί λόγοι. Αλλά υπάρχουν παράλληλα διαβεβαιώσεις ότι μέχρι το 2013 η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των ΣΔΕ είναι εξασφαλισμένη.

Μια άλλη εκδοχή που συζητείται είναι ότι το υπουργείο καθυστερεί αυτές τις αποσπάσεις ενόψει της μεγάλης αιμορραγίας που θα υποστεί ο χώρος των εκπαιδευτικών μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας επιλέγει ήδη τη συνταξιοδότηση προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε 9-10.000. Αυτή η βίαιη έξοδος από την υπηρεσία χιλιάδων εργαζομένων θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, το οποίο ενδεχομένως το υπουργείο θέλει εν μέρει να καλύψει με την επάνοδο των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις οργανικές τους θέσεις.

«Αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε. Αλλιώς, με όρους λογικής και κριτήρια πολιτικά αδυνατούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εξήγηση. Η απομάκρυνση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που τόσα χρόνια είχαν εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό θα προκαλέσει ουσιαστική κατάρρευση του θεσμού».

Τα σχολεία όμως αυτά όχι μόνο καλύπτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό έλλειμμα –δηλαδή την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ενηλίκων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων- αλλά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως προπομπός και ως βάση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των τυπικών σχολείων. «Όλα αυτά τα οποία ενσωματώνουμε στη διδακτική μας πράξη, όπως είναι τα διαθεματικά προγράμματα, όπως είναι τα εργαστήρια πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι διδακτικές τεχνικές τις οποίες εφαρμόζουμε, όπου προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε τη γνώση από τους μαθητές και να τους εθίσουμε να αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση και να μαθαίνουν οι ίδιοι πώς να μαθαίνουν, όλα αυτά είναι στοιχεία, τα οποία θα έπρεπε να μπουν και στα υπόλοιπα σχολεία. Και αν πιστέψουμε την υπουργό Παιδείας, τα καινούργια προγράμματα σπουδών, τα οποία φιλοδοξεί να βάλει στα σχολεία και να συντάξει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα έχουν τέτοιου είδους κατευθύνσεις. Πρόκειται για μια συγκεντρωμένη εμπειρία χρόνων, η οποία έχει καταγραφεί μέσα σε δύο συνέδρια. Μέσα στα πρακτικά των συνεδρίων αυτών υπάρχουν δείγματα εκπαιδευτικής πρακτικής που θα ζήλευαν πολλοί φορείς της Ευρώπης και της Αμερικής θα τολμούσα να πω. Αν όλα αυτά δεν αξιοποιηθούν τώρα, σ’ αυτή τη φάση, πότε περιμένουμε να γίνει αυτό; Όταν τα σχολεία υπονομευτούν; Όταν όλη αυτή η δραστηριότητα τυποποιηθεί; Τότε θα είναι αργά».

Ο θεσμός πάντως είχε υπονομευτεί ήδη από το 2007. Τότε είχαν δημιουργηθεί τα «παραρτήματα». Είχε αλλάξει τότε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου. «Στη Γενική Γραμματεία ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα να αυξήσει αριθμητικά τα σχολεία, αδιαφορώντας για το ποιοτικό έργο το οποίο επιτελούσαν. Η βασική τους αρχή ήταν να μεταφέρουμε την εκπαίδευση εκεί όπου μπορεί να την λάβει οποιοσδήποτε Ελληνας πολίτης». Η αρχή βέβαια είναι ορθή, αλλά το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήθηκαν περίπου 60 παραρτήματα των ήδη υπαρχόντων ΣΔΕ, σε διάφορα σημεία της χώρας, στη μέση του πουθενά. Τα παραρτήματα αυτά στελεχώθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου με ωρομισθίους, και ανατέθηκαν στους διευθυντές των ΣΔΕ. Τα παραρτήματα αυτά είχαν δηλαδή έδρα το κανονικό ΣΔΕ και εποπτεύονταν από τους διευθυντές. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο διευθυντής δεν μπορούσε να επισκεφτεί το παράρτημα συχνότερα από μια φορά το μήνα. Το μόνο αποτέλεσμα ήταν ότι έγιναν πολλές προσλήψεις ωρομισθίων και τα παραρτήματα μοίραζαν αφειδώς απολυτήρια.

«Πραγματική εικόνα για το επίπεδο της δουλειάς στα παραρτήματα δεν υπάρχει. Οι πληροφορίες που φτάνουν είναι εντελώς αποσπασματικές. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμιά αξιολόγηση αυτής της δουλειάς. Από αυτά τα παραρτήματα τα περισσότερα συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ ορισμένα –περίπου 20- δεν έχουν μαθητές και οδηγούνται στο κλείσιμο. Για παράδειγμα, το παράρτημα στην Τρίπολη δεν είχε καθόλου καθηγητές. Υπήρχε μόνο ο διευθυντής».

Σαν ανέκδοτο ακούγεται στο χώρο των εκπαιδευτικών το γεγονός ότι ορισμένα απ’ αυτά τα παραρτήματα στελεχώθηκαν εξολοκλήρου από τους ωρομισθίους, και λόγω του ότι δεν είχε αναλάβει κανένας υπεύθυνος, ο ένας ωρομίσθιος άφηνε το κλειδί στη γλάστρα και πήγαινε ο επόμενος και το έπαιρνε για να ανοίξει το παράρτημα.

Την ίδια περίοδο έγιναν πολλές αποσπάσεις και προσλήφτηκαν για συμπλήρωση πολλοί ωρομίσθιοι, και μάλιστα οι ωρομίσθιοι είχαν πλαφόν έξι ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν να διδάσκεται το ίδιο μάθημα σε ένα σχολείο από τρεις ωρομίσθιους που δούλευαν διαδοχικά. Το μόνο που ενδιέφερε ήταν να γίνουν όσο περισσότερες προσλήψεις υποπληρωνόμενου προσωπικού.

Τότε έγινε και η αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΔΕ. «Σύμφωνα με το νέο κανονισμό ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα αυξήθηκε σε 22 άτομα, ενώ όποιος έχει εμπλακεί στην εκπαίδευση ενηλίκων γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να δουλέψει με πάνω από 12 ως 15 άτομα. Γιατί τα 15 άτομα που έχεις μέσα στην τάξη είναι 15 διαφορετικά επίπεδα και θα πρέπει ο εκπαιδευτικός, αν θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του να ανταποκριθεί σ’ αυτά τα 15 επίπεδα».

Μια νέα πολιτική για τα ΣΔΕ;

Το ζήτημα της αργοπορίας των αποσπάσεων έφτασε στη βουλή με ερώτηση που κατέθεσε στις 7 Ιουλίου ο Τάσος Κουράκης: «Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, καθώς και του Συλλόγου Διδασκόντων του ΣΔΕ φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Παιδείας μεθοδεύει την αντικατάσταση όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με ωρομισθίους, ενώ παράλληλα προχωρά σε αιφνιδιαστική επαναπροκήρυξη όλων των θέσεων των Διευθυντών των ΣΔΕ, με ασφυκτική καταληκτική προθεσμία (7 Ιουλίου). Με τον τρόπο αυτό, δρομολογείται στην πράξη η υποβάθμιση ενός σημαντικού θεσμού, τη στιγμή που λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης είναι πιο απαραίτητος από ποτέ».

Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ούτε και στις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών ενώσεων και των συλλόγων διδασκόντων. «Δυστυχώς σαφής απάντηση δεν έχει δοθεί», παρατηρούν οι εκπαιδευτικοί. «Από το γραφείο της υφυπουργού, μετά την ερώτηση που κατατέθηκε από τον κ. Κουράκη ειπώθηκε ότι κακώς έχει αναπτυχθεί μια τέτοια φημολογία και ότι ίσα ίσα το υπουργείο θέλει να δώσει προτεραιότητα σ’ αυτά τα σχολεία, αλλά αυτά θα γίνουν αφού πρώτα επιλεγούν οι διευθυντές». Αλλά εδώ βρίσκεται το δεύτερο ζήτημα που προκαλεί ερωτήματα στο χώρο των εκπαιδευτικών. Φέτος προκηρύχτηκαν όλες οι θέσεις διευθυντών των ΣΔΕ. Θα ξαναπεράσουν οι σημερινοί διευθυντές που επιθυμούν να συνεχίσουν από μια διαδικασία επιλογής, ακόμα κι εκείνοι που πέρασαν παρόμοια διαδικασία μόλις πριν από ένα χρόνο. Και καθώς φαίνεται οι διευθυντές αυτοί θα είναι οι μόνοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα νέα ΣΔΕ.

Πέρα από τη φημολογία και τις ανεπίσημες διαψεύσεις η απάντηση για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις του υπουργείου βρίσκεται στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται αυτή την περίοδο με τίτλο «Για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης» και μότο το «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου δεν έχει ακόμα κατατεθεί, αλλά έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση ένα «συνοπτικό» σχέδιο και επεξηγηματικές σημειώσεις. Η διαβούλευση έκλεισε την περασμένη Κυριακή. Η σύνοψη του νομοσχεδίου δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα. Δεν περιλαμβάνεται καν ο όρος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Αναφέρεται μόνο ο ευρύτερος όρος «εκπαίδευση ενηλίκων». Πρέπει να καταφύγουμε στο επεξηγηματικό σημείωμα για να καταλάβουμε ότι η βασική αλλαγή που προτείνει το υπουργείο είναι η «αποκέντρωση» των ΣΔΕ. Τα σχολεία αυτά που υπάγονταν μέχρι σήμερα άμεσα στο υπουργείο, μέσω της ΓΓΔΒΜ και του ΙΔΕΚΕ ανατίθενται στους Δήμους. Οσο για τις δραστηριότητές τους, αυτές «μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου».

Εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Πώς είναι δυνατόν να ανταποκριθούν οι Δήμοι στο νέο αυτό οικονομικό βάρος, όταν οι πόροι που η κεντρική εξουσία πρέπει να καταβάλει φέτος στην τοπική αυτοδιοίκηση για τη λειτουργία των κανονικών σχολείων έχουν ήδη περικοπεί κατά 30-50%; Εκτός αν μοναδικός στόχος είναι να μεταφερθεί στους δήμους το δικαίωμα να προσλάβουν οι ίδιοι -μέρες που είναι παραμονές εκλογών- και άλλους φτηνούς ωρομίσθιους.

Στις 6 Ιουλίου το συνοπτικό αυτό σημείωμα για το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε από την υπουργό Αννα Διαμαντοπούλου και την υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του κ. Κουράκη δεν υπήρξε δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για τις αποσπάσεις των ειδικευμένων μόνιμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ. Αναφέρθηκε μόνο ότι σε κάποια νέα ΣΔΕ που θα δημιουργηθούν μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης θα προσληφθούν «κάποιοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί».

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι μόλις ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας προστέθηκε στην ονομασία του υπουργείου Παιδείας και το «Διά Βίου Μάθησης». Η εκπαιδευτική κοινότητα θεώρησε ότι αυτή η ανάδειξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε κεντρικό πολιτικό στόχο θα συμβαδίσει με την αναβάθμιση και του θεσμού των ΣΔΕ. Μένει τώρα να δούμε αν η νέα επωνυμία του υπουργείου θα καταγραφεί ως άλλος ένας άστοχος και αμετροεπής ευφημισμός της πολιτικής Παπανδρέου.

Η φωνή των εκπαιδευτικών

Με ανακοινώσεις και επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι σύλλογοι διδασκόντων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας όλης της χώρας ζητούν να πάψει η εκκρεμότητα με την καθυστέρηση της απόσπασης των μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά. Καταγράφουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που δείχνουν το πνεύμα των εκπαιδευτικών και εικονογραφούν την ανησυχία τους για το μέλλον του θεσμού.

- Από τις φυλακές Θεσσαλονίκης:
«Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων η επίδραση των ΣΔΕ στην κοινωνία είναι κρίσιμη, επειδή υποστηρίζει την άρση των ήδη υπαρχουσών εκπαιδευτικών ανισοτήτων και συμβάλλει στην καταπολέμηση της μελλοντικής σχολικής διαρροής. Για την κατοχύρωση της ποιότητας του έργου μας θα συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε στην καθιέρωση οποιουδήποτε ειδικού προνομίου των αποσπασμένων στα ΣΔΕ. Κατά συνέπεια και επειδή η λειτουργία του σχολείου δεν διακόπτεται ούτε το καλοκαίρι, σας καλούμε να προωθήσετε άμεσα το ζήτημα της ανανέωσης των αποσπάσεων όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας».

- Από τις φυλακές Λάρισας:
«Υπηρετούμε από 2 έως 6 χρόνια σε μια δομή εκπαίδευσης, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, η στήριξη και ενίσχυση της οποίας συμπεριλαμβάνεται στους προγραμματικούς στόχους του έργου που αναλάβατε. Θεωρούμε, ότι μεγάλο μέρος του έργου που συντελείται στα ΣΔΕ θα μπορούσε, χωρίς υπερβολή, να γίνει πρότυπο γι’ ανάλογα εγχειρήματα στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης (καινοτόμες δράσεις, κατάργηση του ενιαίου βιβλίου, τήρηση φακέλου εκπαιδευτικού, projects, τακτικές συνεδριάσεις, αξιολόγηση κ.α.).
Οσοι υπηρετούμε στα ΣΔΕ Φυλακών επιλέξαμε χωρίς κανένα ουσιαστικά υλικό ή άλλο κίνητρο (μοριοδοτούμαστε με τον μικρότερο αριθμό μορίων) να υπηρετήσουμε σε ένα χώρο με αυξημένους κινδύνους, αλλά και με ιδιαίτερες προκλήσεις. Στα χρόνια αυτά λειτουργίας του Σχολείου μας καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όχι μόνο των μαθητών μας (πραγματική διαρροή μαθητικού δυναμικού 2%), αλλά και των κρατουμένων (αύξηση ενδιαφέροντος για φοίτηση 20% ετησίως)».

- Από το ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων:
«Ο σύλλογος διδασκόντων εν όψει της παρατεινόμενης εκκρεμότητας που παρατηρείται στο ζήτημα της ανανέωσης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο μας αλλά και στα υπόλοιπα ΣΔΕ εκφράζει την ανησυχία του για την προοπτική και το μέλλον των σχολείων αυτών, αλλά και γενικότερα του θεσμού. Ας σημειωθεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, πλην ενός, δήλωσαν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο στην ίδια θέση.
Τα ΣΔΕ είναι από τους πιο επιτυχημένους εκπαιδευτικούς θεσμούς, δίνουν απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου και αγκαλιάστηκαν θερμά από την ελληνική κοινωνία, διότι καλύπτουν μια τεράστια ανάγκη ενός μεγάλου ποσοστού των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας. Υπολογίζονται σε πάνω από 700 χιλιάδες όσοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν απολυτήριο γυμνασίου και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία».

- Από το ΣΔΕ Αχαρνών:
«Υπηρετούμε σε ένα από τα ιστορικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Μενίδι Αττικής, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από την αρχή της εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, δηλαδή από το σχολικό έτος 2001-2002. Στο σχολείο το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μόνιμο για αρκετά χρόνια, έχει αυξημένα προσόντα και έχει αξιολογηθεί. Η ομάδα εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Αχαρνών έχει καλλιεργήσει, με τον καιρό, επαγγελματική νοοτροπία συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή έχει αποδώσει, σε διάφορες δραστηριότητες και ενέργειες, με πολύ επιτυχημένο τρόπο».

- Από το ΣΔΕ Περιστερίου:
«Ο σύλλογος και ο διευθυντής του ΣΔΕ Περιστερίου θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία, την αναστάτωση και τη διαμαρτυρία μας για την καθυστέρηση της ανανέωσης των αποσπάσεων στα ΣΔΕ. Το ΣΔΕ Περιστερίου είναι το πρώτο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 2000 με αποσπασμένους στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικούς. Είναι στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, για τη μακροχρόνια επιμόρφωση του οποίου έχει δαπανηθεί χρόνος και χρήμα από το υπουργείο και το ΙΔΕΚΕ. Η επιμόρφωση αυτή επιτρέπει στους εκπαιδευτές την επιτυχή προσέγγιση των ενηλίκων εκπαιδευομένων, από τους οποίους οι περισσότεροι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο καθυστερεί αδικαιολόγητα τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ. Αν αυτό σημαίνει ότι προτίθεται να τους αντικαταστήσει με ωρομισθίους, τότε προσανατολίζεται σε λύσεις που υπονομεύουν, όχι μόνο την καινοτομία αλλά και την ουσιαστική λειτουργία τους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Λευτέρης Βεκρής – Ελένη Χοντολίδου (επιμ.)
«Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»
(εκδ. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα 2003)
Η πρώτη συλλογική επιστημονική προσέγγιση του θεσμού των ΣΔΕ στην Ελλάδα.

Λευτέρης Βεκρής – Ελένη Χοντολίδου (επιμ.)
«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»
(εκδ. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα 2004)
Επιστημονική επαναπροσέγγιση του θεσμού μετά από τα πρώτα χρόνια πιλοτικής λειτουργίας.

Κ. Κουτρούμπα, Β. Νικολοπούλου, Π. Χατζηθεοχάρους (επιμ.)
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας»
(εκδ. ΥΠΕΠΘ, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα 2007)
Τα πρακτικά του Απολογιστικού Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Β’ φάσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23-24 Ιουνίου 2006.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ

www.minedu.gov.gr
Ο νέος ιστότοπος του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
www.gsae.edu.gr
Ο ιστότοπος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
www.ideke.edu.gr
Ο ιστότοπος του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
www.opengov.gr/ypepth/?p=270Το περιεχόμενο της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης».
www.alfavita.grΔικτυακή πύλη με συνεχή ενημέρωση από το χώρο της εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Τι συμβαίνει με τη θέση δημοσιογράφου στο ΙΔΕΚΕ;

Το ρεπορτάζ στο Διορισμό αναφέρει:

"...Αδιαφανείς προσλήψεις στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του φορέα. Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στο Diorismos.gr, με κατάπληξη είδαν οι εργαζόμενοι στο ΙΔΕΚΕ τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσης δημοσιογράφου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ και καλούσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 28 Ιουνίου. Το εντυπωσιακό ήταν ότι για πρώτη φορά σε προκήρυξη του ΙΔΕΚΕ δεν υπήρχε συγκεκριμένη μοριοδότηση για τους υποψηφίους!

Στην ίδια προκήρυξη αναφερόταν ότι: «Ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης άπαξ, η παρουσία στην οποία κρίνεται υποχρεωτική και δεν επαναλαμβάνεται. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.». Καμία ανακοίνωση για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης δεν έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα (22/7) στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι υποψήφιοι κλήθηκαν τηλεφωνικώς, εμφανίστηκαν μόνον τρεις και με άγνωστα κριτήρια επελέγη ο ένας από αυτούς, ενώ δεν έχει ακόμα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Το θέμα έφερε και στη Βουλή ο βουλευτής και τομεάρχης οικονομίας της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος ρωτά την υπουργό Παιδείας για ποιο λόγο η προκήρυξη δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων και στην κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί, για ποιο λόγο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού με σύμβαση έργου, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της Κυβέρνησης, για ποιο λόγο δεν έχει αναρτηθεί η λίστα υποψηφίων προς συνέντευξη στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παρά τα όσα ορίζει η προκήρυξη, καθώς και για ποιο λόγο κρίνεται απαραίτητη, τη δεδομένη κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, η πρόσληψη δημοσιογράφου στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όταν υπάρχουν υπεύθυνοι δημοσιότητας για όλα τα έργα του;

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά τις διακηρύξεις περί «διαφάνειας», την ώρα που εκατοντάδες συμβασιούχοι του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες και ενώ για το κάθε έργο του ΙΔΕΚΕ ήδη υπάρχουν υπεύθυνοι προβολής και δημοσιότητας οι συμβάσεις των οποίων λήγουν από το φθινόπωρο μέχρι και το τέλος του 2011..."

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Απεργία!

Οι εργαζόμενοι στο ΙΔΕΚΕ μετέχουν στην αυριανή απεργία που διοργανώνουν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:

Αθήνα (ρεπορτάζ από το in.gr)
Παραλύει την Πέμπτη η χώρα εξαιτίας της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ημέρα κατά την οποία ψηφίζεται στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ διοργανώνουν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:00 το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή. Χωριστή συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί στην Ομόνοια κάνει το ΠΑΜΕ.
Στην απεργία της Πέμπτης συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δημοσιογράφοι, οι εφοριακοί, το προσωπικό των Ταμείων, οι εργαζόμενοι σε δήμους και νομαρχίες και οι τελωνειακοί.
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, καθώς στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι σε αυτά.
Επίσης, απεργούν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, οι τραπεζικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς θα μείνει την Πέμπτη το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να κάνουν στάση εργασίας από τις 10:00 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Μόνο τα δρομολόγια κοινωνικών αναγκών θα κάνει ο ΟΣΕ, καθώς απεργούν οι εργαζόμενοι.
Επιπλέον, για μία ακόμη ημέρα μέχρι και τις 8 Ιουλίου παρατείνουν την αποχή τους οι δικηγόροι, ώστε να παραμείνουν κλειστά τα δικαστήρια την ημέρα που ψηφίζεται το Ασφαλιστικό στη Βουλή.
Τη συμπαράστασή της στην απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ εκφράζει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Δεμένα τα πλοία
Τα πλοία θα μείνουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, καθώς στην απεργία θα συμμετάσχει και η ΠΝΟ.
Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «κατεδάφιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτικών».

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Το Νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση και το ΙΔΕΚΕ

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή επήλθε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση... Το "εξαφανισμένο" ΙΔΕΚΕ επανεμφανίστηκε ως φορέας παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης. Να η καινούργια διατύπωση του άρθρου:

6.. Φορείς παροχής υπηρεσιιών διιά βίου μάθησης
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(άρθρο 7, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (άρθρο 8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
δ) Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
ε) Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε) και
άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
ενηλίκων
στ) Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Υ) και άλλοι φορείς
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού
ζ) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί φορείς
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού
η) Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση
στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
9
θ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης που συστήνουν οι τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν
την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων και
ι) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο, και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως μουσεία,
βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς. Τα παραπάνω
αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο
σχετικό Μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.


Η παλιά διατύπωση, χωρίς... ΙΔΕΚΕ:

6. Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 7, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
δ) Οι λοιπές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
ε) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού.
στ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το ΕΚΔΔΑ και η ΣΕΥΥΟ
ζ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
η) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς, αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο.

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Το νέο Νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση

‘ΣΥΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Εισαγωγή
Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης στην Ελλάδα, να καθορίσει τα εργαλεία (θεσμικά, διοικητικά, οικονομικά) που συντελούν στην ανάπτυξή της.
Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που χρησιμεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη.
Η δια βίου μάθηση θεμελιώνεται στην προσχολική αγωγή και δε σταματά με το πέρας της αρχικής εκπαίδευσης και την ενηλικίωση του ατόμου αλλά είναι μια διαρκής και ενεργητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου και συνοδεύει κάθε έκφανση της ζωής ενός ενεργού πολίτη. Μαθησιακές διαδικασίες συντελούνται τόσο στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος (τυπική εκπαίδευση) όσο και σε μια ποικιλία εξωσχολικών μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης.
Κατά συνέπεια η δια βίου μάθηση συμπεριλαμβάνει την Προσχολική Αγωγή, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Αρχική και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και όλες τις μορφές άτυπης μάθησης εκτός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ωστόσο, το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζει κυρίως το χώρο που βρίσκεται έξω από τα όρια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι η αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η τυπική και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Συγκεκριμένα στοχεύει:
α)στην περιγραφή των δομών και των φορέων που συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα
β)στον καθορισμό του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα
γ)στη θεσμοθέτηση εργαλείων και προτύπων για την αποτελεσματική ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην ποιοτική της αναβάθμιση.
δ)στη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την απασχόληση.

1. Αρχές και Στόχοι της Διά Βίου Μάθησης

Οι αρχές και οι στόχοι που διέπουν τη δημόσια πολιτική δια βίου μάθησης είναι οι ακόλουθοι :
Η διά βίου μάθηση είναι ανθρωποκεντρική, καθώς έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Η διά βίου μάθηση είναι ενεργός, συνεχής και όχι υποχρεωτική, καθώς είναι μια ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική βελτίωση στη ζωή ενός ανθρώπου.
Η διά βίου μάθηση είναι ολιστική, καθώς επιδιώκεται η συμμετοχή όλων σε όλη τη διάρκεια του βίου, με δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης.
Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων ενόψει των ραγδαία μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, με έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας.
Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη, καθώς μέσω αυτής επιδιώκεται η κοινωνική και επαγγελματική αναβάθμιση ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας σε αυτές ένα επαρκές επίπεδο εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης.
Η διά βίου μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην καλλιέργεια κοινωνικών συμπεριφορών συμβατών με τις νέες συνθήκες και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού και ενημερωμένου πολίτη.

Για την εφαρμογή των στόχων της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης, επιδιώκεται με τον παρόντα Νόμο και το Πρόγραμμα Εφαρμογής η Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και η συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης.


2. Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αφορούν κυρίως το χώρο που βρίσκεται εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και διέπουν όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης και λειτουργίας του και ειδικότερα :
α) τις κάθε είδους δραστηριότητες της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, που στόχο έχουν την επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατ΄ επέκταση τη διευκόλυνση της επαγγελματικής του ένταξης,
β) τις κάθε είδους δραστηριότητες της εκπαίδευσης των ενηλίκων, που στόχο έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την καλλιέργεια των ικανοτήτων τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.


3. Το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης - Σκοποί και στόχοι

Σκοπός του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης νέων εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της διασφάλισης της διαφάνειας και της λειτουργικής διασύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), του προσανατολισμού στο αποτέλεσμα της μάθησης και της δικτύωσης των φορέων διά βίου μάθησης.

Οι στόχοι του παρόντος Νόμου είναι οι ακόλουθοι :
α)Η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.
β)Η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
γ)Η συστηματοποίηση και ο συντονισμός της ανίχνευσης και διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών και επιμορφωτικών αναγκών των πολιτών.
δ)Η διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών και ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
ε)Η θεσμοθέτηση εργαλείων και προτύπων για την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της διά βίου μάθησης.
στ)Η διαρκής και ουσιαστική εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων.
ζ)Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης,
η)Η συστηματική υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και η προγραμματική συνεργασία των φορέων διοίκησης και των επιτελικών φορέων του Δικτύου με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης.4. Φορείς Διοίκησης του Δικτύου και Συλλογικά όργανα
α) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
Σε κεντρικό επίπεδο, το Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ασκώντας τον επιτελικό ρόλο του, σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική δια βίου μάθησης, διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, εποπτεύει την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και του προγράμματος αυτού και συντονίζει το συνολικό Σύστημα Διοίκησης της διά βίου μάθησης. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνονται εκτός των άλλων:
- Η εποπτεία και η διαχείριση του εθνικού συστήματος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση (Π.Δ/ΓΜΑ 24/2010) και ειδικότερα η διαχείριση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, του συστήματος πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων και του συστήματος συμβουλευτικής και η σύνδεσή τους με το σύστημα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, με το σύστημα των αναγκών της αγοράς εργασίας και με το σύστημα σύνδεσης με την αγορά εργασίας (Ν. 3191/2003).
- Η εποπτεία και διαχείριση του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των λοιπών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
- Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο Νομοσχέδιο:
-Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως είναι οι ειδικότητες, το περιεχόμενο, η διάρκεια και η εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδών τους, οι όροι και η διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης, εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων τους κλπ.
- Αναδιοργανώνονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Διά βίου Μάθησης και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείρισή τους και τις υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν.
- Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), όπως είναι οι όροι και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, ο καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, των προσόντων κλπ.
β)Συλλογικά όργανα Διά Βίου Μάθησης.

Εθνική Σύνοδος Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση
Συνέρχεται δυο φορές κάθε χρόνο και συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συμμετέχουν οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Έχει σκοπό την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης.

Εθνικό Συμβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση
Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς των καθ’ ύλην Υπουργείων, Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΓΣΕΕ), της ΑΔΕΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων επιστημονικών ενώσεων.
Έχει σκοπό την γνωμοδότηση, την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης, καθώς και της σύνδεσης αυτών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εθνικό Φόρουμ (Συμβούλιο) Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το Εθνικό Συμβούλιο Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Πολιτειότητας) συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με σκοπό την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Συμβούλιο αυτό προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΚΕΔΚΕ και αρμόδιων επιστημονικών ενώσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων.

γ) Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καταρτίζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματός της, το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό. Το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι δραστηριότητες του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Ο Δήμος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό και περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι δραστηριότητες του τοπικού προγράμματος διά βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου.


5. Επιτελικοί φορείς
α)Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, που έχει την αρμοδιότητα της πιστοποίησης / αδειοδότησης των δομών, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης.
β)Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, που έχει την αρμοδιότητα της συγκρότησης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και της αναγνώρισης / πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται από τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.
γ)Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο, κατά το τμήμα του που έχει την αρμοδιότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

6. Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 7, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
δ) Οι λοιπές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
ε) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού.
στ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το ΕΚΔΔΑ και η ΣΕΥΥΟ
ζ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
η) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς, αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο.

7. Το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
Το εθνικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης διαρθρώνεται σε μεσοχρόνιο και ετήσιο και περιλαμβάνει δραστηριότητες εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και επιχορηγήσεις.
Επίσης, περιλαμβάνει και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης για την υποστήριξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούν οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικά κίνητρα, καθώς δράσεις για την ηθική και υλική βράβευση των καλών πρακτικών τους.

8. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο κατάταξης προσόντων (διπλώματα, τίτλοι, πιστοποιητικά) με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται ο ενιαίος χαρακτήρας της μάθησης.
Η πιστοποίηση των προσόντων θα δομηθεί στη βάση μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους και κοινωνικών εταίρων, θα ενισχύει τη διαφάνεια στα προσόντα, θα διευκολύνει την πρόσβαση και την πρόοδο σε διαδικασίες διά βίου μάθησης και θα υποστηρίζει καλύτερα τη σχέση εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ο κεντρικός συντονισμός και η συνολική εποπτεία για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο αναθέτει στον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημιουργία και υλοποίησή του διατηρώντας την ευθύνη της συνολικής εποπτείας και του συντονισμού.

9. Μητρώα του Δικτύου
α)Κάρτα Δια Βίου Μάθησης του Πολίτη, οι πολίτες εγγράφουν, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν για κάθε χρήση.
β)Το Μητρώο Εκπαιδευτών, το οποίο καταρτίζει κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εφαρμόζει προγράμματα ή δραστηριότητες διά βίου μάθησης της μη τυπικής εκπαίδευσης.
γ)Το Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης: Σε αυτό αυτοδίκαια ανήκουν οι φορείς του συστήματος διοίκησης, οι επιτελικοί φορείς και οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου και εγγράφεται κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης.
δ)Το Ευρωδιαβατήριο καταγράφονται και τα πιστοποιούμενα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου προσόντα, που αντιστοιχούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

10. Κίνητρα διά βίου μάθησης
Για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και την επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του πληθυσμού θεσπίζεται σειρά κινήτρων :
α) Μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της πρότερης μάθησης , ώστε όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης να συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται.
β) Θεσπίζονται ατομικοί εκπαιδευτικοί λογαριασμοί από τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορούν να καταθέτουν χρήματα αναλογικά οι εργοδότες (με φοροαπαλλαγές), το κράτος, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αλλά και άλλοι φορείς.
γ) Θεσπίζονται ατομικοί λογαριασμοί μαθησιακού χρόνου. Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας εργασιακού χρόνου, ο εργαζόμενος καταθέτει χρόνο στο λογαριασμό του, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτικό χρόνο για την παρακολούθηση μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

11. Αξιολόγηση
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης συγκροτείται σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και καθορίζονται οι προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Οι δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό) διέπονται από την αρχή της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησής τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που οργανώνεται κατά τα ακόλουθα :
α) Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συγκροτεί σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, συμβατό με τη μεθοδολογία διεθνών οργανισμών και τις αρχές της διοίκησης μέσω στόχων. Ειδικότερα στο επίπεδο των εκπαιδευτικών μονάδων εφαρμόζεται η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης για την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
β) Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές αξιολόγησης, για την υποστήριξη του έργου της αποτίμησης του συνολικού εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Περιφέρειας, Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης) και συντάσσει ετήσια έκθεση για τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα και ανά τριετία πραγματοποιεί εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών.

12. Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Εκπαιδευτής προκειμένου να διδάξει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, υποχρεούται να διασφαλίζει παιδαγωγική επάρκεια στην εκπαίδευση ενηλίκων και για το λόγο αυτό παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, πιστοποιείται η επάρκειά του και εγγράφεται σε μητρώο εκπαιδευτών, σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις :
α) Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης εγκρίνει τις προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων και ιδίως το περιεχόμενο, τα μέσα και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης και τα σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία τους. Επίσης, καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία της πιστοποίησης των εκπαιδευτών αυτών και της εγγραφής τους σε μητρώο εκπαιδευτών.
β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προδιαγραφές συγκρότησης και οργάνωσης των μητρώων εκπαιδευτών των φορέων του δημόσιου τομέα.
γ) Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. υποστηρίζει διοικητικά, επιστημονικά και τεχνικά τη συγκρότηση των μητρώων εκπαιδευτών των φορέων του δημόσιου τομέα και συντονίζει τη λειτουργία τους.

13. Πρόγραμμα Εφαρμογής
Το Πρόγραμμα Εφαρμογής παρέχει την αναγκαία επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και ιδίως στους φορείς του συστήματος διοίκησης και τους επιτελικούς φορείς του Δικτύου για την έγκαιρη, ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και την υλοποίηση του στρατηγικού σκοπού, των στόχων και των βασικών προγραμματικών επιλογών του. Εκπονείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της διά βίου μάθησης :
α)Κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή του Προγράμματος.
β)Δράσεις ανασυγκρότησης, αποκέντρωσης, οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των δομών, των οργάνων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών των φορέων του.
γ)Εκπόνηση προτύπων και δημιουργία ή και οργάνωση των υπαρχόντων θεσμών και εργαλείων.
δ)Δράσεις συγκρότησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης ως ενιαίου λειτουργικού δικτύου και διασφάλισης των συστημικών και διαδραστικών σχέσεων των φορέων του, με αξιοποίηση των μεθόδων και της σύγχρονης τεχνολογίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ε)Δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δικτύου.
στ) Χωροταξική διαφοροποίηση των ανωτέρω κατηγοριών δράσεων ανάλογα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας (ηπειρωτικές και νησιωτικές περιφέρειες, μητροπολιτικά συγκροτήματα, αστικά κέντρα, αγροτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα).
ζ) Συμπλήρωση ή βελτίωση κανόνων και διαδικασιών και δημιουργία θεσμών διαφάνειας, διαβούλευσης, κοινωνικής λογοδοσίας, ενίσχυσης του κοινωνικού ελέγχου και θεσμών καταπολέμησης της διαφθοράς.

14. Προγραμματικές Συμβάσεις
Για την πραγματοποίηση επενδύσεων, την εφαρμογή προγραμμάτων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό ή ειδικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και για την παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης κάθε είδους, οι φορείς του συστήματος διοίκησης και οι επιτελικοί φορείς του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης
Με προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Δήμο, ο δεύτερος αναλαμβάνει τη λειτουργία και τη διαχείριση των τοπικών δομών και την εφαρμογή των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και τη λειτουργία και διαχείριση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή των αντίστοιχων προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.