Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Το Νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση και το ΙΔΕΚΕ

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή επήλθε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση... Το "εξαφανισμένο" ΙΔΕΚΕ επανεμφανίστηκε ως φορέας παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης. Να η καινούργια διατύπωση του άρθρου:

6.. Φορείς παροχής υπηρεσιιών διιά βίου μάθησης
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
(άρθρο 7, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (άρθρο 8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
δ) Οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
ε) Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε) και
άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης
ενηλίκων
στ) Τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Υ) και άλλοι φορείς
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού
ζ) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί φορείς
συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού
η) Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση
στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
9
θ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης που συστήνουν οι τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν
την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και η τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων και
ι) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο, και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως μουσεία,
βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς. Τα παραπάνω
αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο
σχετικό Μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.


Η παλιά διατύπωση, χωρίς... ΙΔΕΚΕ:

6. Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης
α) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 7, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
β) Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 8, Ν. 3191/2003) ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
γ) Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
δ) Οι λοιπές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.
ε) Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ και οι λοιποί φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και επαγγελματικού προσανατολισμού.
στ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως είναι το ΕΚΔΔΑ και η ΣΕΥΥΟ
ζ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικής μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
η) Τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς, αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου