Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Υπόδειγμα ένστασης για τις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜΘέμα: «Ένσταση κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»

Με το παρόν έγγραφο ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 Πρόσκλησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για θέσεις (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων, καθώς:

α) όντας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, δεν δύναμαι να έχω κάρτα ανεργίας και άρα βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βάσει της υπ. αριθ. Β116557/29-5-06 Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ. Θεωρώ άδικο το γεγονός ότι ενώ διαθέτω συναφή εμπειρία και επιμόρφωση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, επειδή δεν επιτρέπεται να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ, αποκλείομαι από τη διαδικασία αιτήσεων. Αυτό αντιβαίνει το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων.

β) με την υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία η ανεργία είναι προαπαιτούμενο προσόν για όλες τις θέσεις, αποκλείεται οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε μερική ή πλήρη απασχόληση από την υποβολή αίτησης. Θεωρώ ατεκμηρίωτο το γεγονός ότι αποκλείονται ελεύθεροι επαγγελματίες (με μηδενικά ή μικρά εισοδήματα) ή άτομα με πλήρη ή μερική απασχόληση από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Προκύπτει μάλιστα θέμα ανισότητας εργαζομένων με ανέργων, ή άλλως κατόχων κάρτας ανεργίας και εκείνων που δεν έχουν κάρτα ανεργίας. Ακόμα, ο ν.2190/1994 για το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον οποίο ζητείται η απόδειξη της ανεργίας, δεν προβλέπει κάποιο αποκλεισμό των μη ανέργων αλλά απλώς μοριοδότηση των ανέργων. Επίσης, σε αντίστοιχη Πρόσκληση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (αρ. πρωτ. 602/16/35400/30-11-2012) για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, δεν είναι προαπαιτούμενο η ανεργία. Δεν είναι λογικό το γεγονός ότι στη μία πρόσκληση μπήκε το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο προσόν και στην άλλη όχι.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενίσταμαι κατά της υπ. αριθ. 602/17/35477/3-12-2012 πρόσκλησης και της υπ. αριθ. 7937/25-5-2012 απόφασης του Δ.Σ. για τη μοριοδότηση και επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μου.

Υπογραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου