Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η απόφαση της ντροπής


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης: 365/16/6-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ορισμός παραδοτέων και αμοιβή μελών ομάδας έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: α) Την 215/9/2-02-2012 απόφαση του Δ.Σ. β) Το από 19/12/2012 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» γ) Την 298/14/15.03.2012 απόφαση του Δ.Σ. δ) Την Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων και Έργων, με αριθμό 111 του ΤΤΣΕΠ) ε) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, Αποφασίζει: - Την τοποθέτηση των Ψαρρού Σταυρούλας και Γεράσιμου Ρεντίφη ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7 , της Θωμαϊτσας Θεοδωρακοπούλου και Άννας Παπαγεωργίου ως μελών ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 8 , και την τοποθέτηση της Τσίγκα Θεοδώρας ως μέλους ομάδας έργου της πράξης Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ στον ΑΠ 9 , οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 € : - την ευθύνη σύνταξης της μελέτης σκοπιμότητας, καθορισμού απαιτήσεων ωρίμανσης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος του ΟΔΥΣΣΕΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη σύνταξης / επικαιροποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του Έργου ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 2 - την ευθύνη τήρησης του Νομικού Πλαισίου του Έργου γενικά, την ευθύνη τήρησης του ισχύοντος Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου και των προβλεπόμενων διαδικασιών του Φορέα ειδικά, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα - την ευθύνη για τον καθορισμό του απαιτούμενου Αρχείου και Τύπου Αρχείου, ανάλογου του Συστήματος Διαχείρισης του ΟΔΥΣΣΕΑ - την καταγραφή και τήρηση των πρωτοτύπων εγγράφων του Έργου - την εποπτική ευθύνη για τη σύνταξη των προδιαγραφών για διαγωνισμούς και προσκλήσεις ενδιαφέροντος (Προκηρύξεις) που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού/ συνεργατών και σε παροχή προμηθειών / υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Φορέα. - την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου του Έργου και των Υποέργων, της επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν αποκλίσεων του Έργου και των Υποέργων. - Τη διαχείριση των αποκλίσεων (αξιολόγηση των απαιτούμενων προβλημάτων / αποκλίσεων του Έργου και λήψη απαιτούμενων μέτρων για την επίλυσή τους), - την εποπτική ευθύνη σύνταξης και την υποβολή τροποποιήσεων (ΤΔΥ) στη Διαχειριστική Αρχή. Παραδοτέα : Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις πορείας του Εργου, Σχέδιο Διαχείρισης, Καθορισμός Αρχείου, Προδιαγραφές υποέργων, ΤΔΥ. Την τοποθέτηση της κ Μαζαράκη Δήμητρας Νίκης στους ΑΠ 7,8 και 9 , η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών με διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς και για την προβολή του Έργου - τη συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών για τη λειτουργία του Έργου - την ενημέρωση και συνεργασία με τους Υπευθύνους Εκπαίδευσης σε όλη της επικράτεια για την ανάπτυξη και προβολή του έργου - τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Έργου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - την παρακολούθηση και έλεγχο προόδου, τήρηση / επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος προβολής της Πράξης - την υποστήριξη περιφερειακών εκδηλώσεων δημοσιότητας της Πράξης - την τήρηση Φακέλων δημοσιότητας - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την προβολή και δημοσιότητα του έργου. - το συντονισμό, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις , Αρχείο Συνεργαζόμενων φορέων και αρχείο επικοινωνίας, Φάκελοι Δημοσιότητας, Προδιαγραφές Προβολής και Δημοσιότητας του Έργου. ΑΔΑ: Β4ΩΣ46ΨΖΣΠ-ΘΑΨ 3 Την τοποθέτηση των κ Κρεμμύδα Χαράλαμπου και Καλαντώνη Πολυτίμης στους ΑΠ 7,8 και 9, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή έκαστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - την ορθολογική οικονομική διαχείριση της δράσης σε συνεργασία με το Τμήμα οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα - το συντονισμό και υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης όλων των Υποέργων (συμπεριλαμβανομένης της Αυτεπιστασίας) και των τριών δράσεων - την καταγραφή τιμολογίων, έλεγχο και παρακολούθηση κωδικών επιλέξιμων δαπανών, τήρηση βάσης δεδομένων οικονομικών στοιχείων - την παρακολούθηση και σύνδεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων του οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων - την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών έργου - την παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης υποέργων - κάθε ενέργεια που διευκολύνει την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου. Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις, Ηλεκτρονικό Αρχείο καταχώρισης δαπανών, Φάκελοι Οικονομικών Στοιχείων και ΜΔΔ. Την τοποθέτηση της κ Καλλιόπης Καναβού στους Α.Π 7,8,9 η οποία αναλαμβάνει τα παρακάτω μέχρι τις 31/12/2013 με συνολική αμοιβή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων 40.530 €: - Τεχνική Υποστήριξη αναγκών της Ομάδας Έργου - Αποστολή και παραλαβή εγγράφων - Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου - Παροχή πληροφοριών - Αρχειοθέτηση, Φωτοτύπηση, Διεκπεραίωση εγγράφων - Έκδοση Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - Τήρηση Φακέλων Αρχείων του έργου Παραδοτέα: Τριμηνιαίες, Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις. Αρχείο εγγράφων, Αρχείο πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ α) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου β) Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων γ) ΤΤΣΕΠ δ) Ν.Υ. ε)Υπεύθυνο έργου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ /Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου