Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Πρόσληψη δημοσιογράφου στο ΙΔΕΚΕ!

Ενημερωθήκαμε ότι το ΙΔΕΚΕ θα προσλάβει δημοσιογράφο για την προβολή του έργου του. Αναμένουμε να δούμε την αντικειμενική μοριοδότηση, ενώ με ενδιαφέρον διαβάσαμε ότι οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη... Είχαμε την -προφανώς εσφαλμένη- αντίληψη ότι οι συνεντεύξεις έχουν καταργηθεί!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχεδιάζει, συγκροτεί δομές και συντονίζει προγράμματα διά βίου μάθησης. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ιδρύονται δομές σε όλη την επικράτεια. H λειτουργία τους υποστηρίζεται και προωθείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
Οι δομές αυτές συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. με την υπ’ αριθμ. 2/5-5-2010 Πράξη του Δ.Σ. αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης δημοσιογράφου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005, για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του.
Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι η προβολή και δημοσιότητα των πάσης φύσεως προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 23 του ν. 2621/98, τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του νόμου 3812/2009, μέσω του εντύπου και του ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτές θα καθορίζονται από τη Διοίκηση αυτού. Επίσης θα επιμελείται της επικοινωνιακής πολιτικής και λειτουργίας του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., για την καλύτερη προώθηση του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, παρέχοντας τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το σκοπό αυτό προς τη Διοίκησή του.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:
•Δημοσιογραφική ιδιότητα που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
•Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό όπως καθορίζεται από το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ)
•Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (σχετικό
πιστοποιητικό όπως καθορίζεται από το προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ)
Επιθυμητά Προσόντα:
•Εμπειρία στη λειτουργία προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ή του Ε.Σ.Π.Α. θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2010.
Η αμοιβή (μικτά μηνιαίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης) ανέρχεται στο ποσόν των 1.500,00 €. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και ύστερα από σχετική συνέντευξη.
Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού για τα παραπάνω προσόντα κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
Στις βεβαιώσεις εμπειρίας ή/και προϋπηρεσίας θα πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δε λαμβάνεται υπόψη. Εμπειρία – προϋπηρεσία σε ιδιωτικούς φορείς αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση.
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη.
Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρά μόνον εάν ζητηθεί από την Επιτροπή για διευκρινιστικούς λόγους σε ήδη κατατεθέντα έγγραφα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417, Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. +302131311611 και +302131311612.
Ο φάκελος αποστολής θα πρέπει να φέρει την αριθμό και τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης.
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή
e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά.
Επίσης δεν κρίνονται αιτήσεις που δεν έχουν τα ελάχιστα προσόντα,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων της παρούσης.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζουμε την 28/06/2010, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα
είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις
συστημένης ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ταύτιση της ημερομηνίας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, με την
καταληκτική προθεσμία υποβολής. Ο φάκελος, μετά την αποσφράγισή του,
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Ακολουθεί διαδικασία συνέντευξης άπαξ, η παρουσία στην οποία κρίνεται υποχρεωτική και δεν επαναλαμβάνεται. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.ideke.edu.gr/Ανακοινώσεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Αιτήματα για αλλαγές στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και ώρες συνέντευξης, δε γίνονται αποδεκτά.
Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του φορέα (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Ο επιλεγόμενος ανάδοχος θα συμβληθεί με το ΙΔΕΚΕ με σύμβαση μίσθωσης
έργου σύμφωνα με τη Βεβαίωση του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 17415/25-5-2010.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε:
09/06/2010
Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 09/06/2010


Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της προκήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ι.Δ.ΕΚ.Ε: 2131311590 (κα Μαρία Βενεδίκη).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Παναγιώτης Καπούλας

1 σχόλιο:

  1. πό ότι φαινεται κάποιοι ανακαλύπτουν το κόσμο τώρα...θέλετε μήπως να αναρωτηθούμε και για προγενέστερες προσλήψεις ή συνεντεύξεις...

    ΑπάντησηΔιαγραφή