Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Απίστευτη προκήρυξη για... ποιούς;

Χωρίς κριτήρια επιλογής, χωρίς μοριοδότηση... Με λίγα λόγια θα πάρουν όποιους θέλουν και λογαριασμό δεν θα δώσουν, με ...αξιοκρατικά κριτήρια, λίγο πριν τις εκλογές. Ποιοί θα κρίνουν ποιούς;
Απίστευτο!

Θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7, «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ8 και «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ9, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, και με βάση την εγκύκλιο 318/13-01-2012 της Ε.Υ.Δ. και την 264/13/2-3-2012 απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων παροχής έργου συντονισμού, οργάνωσης και υποστήριξης των Πράξεων, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου.

Συγκεκριμένα:

Θέσεις: Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου, με αρμοδιότητες τον συντονισμό, την οργάνωση και την υποστήριξη των Πράξεων και συγκεκριμένα:

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου, τον συντονισμό του στις περιφέρειες και την υποστήριξη της λειτουργίας των τμημάτων μάθησης σε συνεργασία με τα περιφερειακά στελέχη.

Mέριμνα για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των δελτίων παρακολούθησης αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο.

Σύνταξη αναφορών σχετικά με την πρόοδο του έργου.

Τήρηση πλήρους αρχείου σχετικά με τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Παρακολούθηση και έλεγχος της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου και τήρηση του προϋπολογισμού.

Μέριμνα για τη έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των δελτίων παρακολούθησης.
Συντονισμός και καθορισμός των προτεραιοτήτων ανά άξονα και εντοπισμός τυχόν καθυστερήσεων που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Σύνταξη αναφορών σχετικά με την οικονομική πρόοδο του έργου.

Τήρηση αρχείου με πλήρη στοιχεία προόδου του οικονομικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων (επικυρωμένα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι προτάσεις για το έργο θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16/3/2012 στη Διεύθυνση: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θέση «Μέλος ομάδας έργου» Για το έργο «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 213-1311596.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου