Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Ένσταση κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στα ΣΔΕ

Ένσταση κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στα ΣΔΕ, της Τσαμπίκας Ορφανίδη

ΕΝΣΤΑΣΗ
Τα ΣΔΕ ανήκουν στις δομές Δ.Β.Μ. του ΙΔΕΚΕ και συγκεκριμένα πρόκειται για δομές που ακολουθούν παιδαγωγικές αντιλήψεις που εστιάζουν στο άτομο και τις ανάγκες του και έχουν διαμορφώσει ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών αξιοποιώντας κάθε δυνατή γνώση και εμπειρία από το κοινωνικό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και νέων που απαιτούνται σήμερα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς εκπαίδευσης παρέχει τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου. Πρόκειται για καινοτόμα Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που διαφέρουν από την τυπική εκπαίδευση μόνο ως προς το πρόγραμμα εκπαίδευσης και συγκεκριμένα ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και μετά τη επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.

Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον προαναφερθέντα νόμο 2525/97, άρθρο 5, πργφ 1-5 ορίζεται σαφώς ότι:
1. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση.
2. Η ίδρυση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων
λειτουργίας αυτών.
3. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσπαση ολική ή μερική ή και με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για
ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
5. Στους αποφοίτους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα ΣΔΕ και πρόκειται να προσληφθούν για ένα διδακτικό έτος προσφέρουν διδακτικό έργο σε δημόσιο σχολείο που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς το ΙΔΕΚΕ ανήκει στη Γ.Γ.Δ.Μ.

Επιπλέον τα ΣΔΕ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που υποδηλώνει το παράλογο της έκδοσης Α.Π.Υ., εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκή και εθνική μελέτη και πρόβλεψη για την λειτουργία των ΣΔΕ, με πόρους που περιλαμβάνουν την αμοιβή και ασφάλιση του διδακτικού προσωπικού.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό περί λειτουργίας και στόχων των ΣΔΕ, το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΔΕ συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους εκπαιδευτές:
1.Διδασκαλία στην τάξη
2.Διαθεματική διδασκαλία
3.Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία, όπου χρειάζεται, και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτές οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς)
4.Διδασκαλία με τη μέθοδο του project
5.Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι εκπαιδευτές των ΣΔΕ είναι εκπαιδευτικοί κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να διδάξουν ενήλικες εκπαιδευόμενους σε δημόσιο σχολείο ισοδύναμο των λοιπών γυμνασίων της χώρας, με τη διαφορά ότι τα ΣΔΕ απευθύνονται σε πολίτες 18 και άνω.

Εν συνεχεία και βάσει του Δ2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 465 τ. Β΄Υπουργική Απόφαση Δ2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπου ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στο άρθρο 11, πργφ 1-4 ορίζεται ότι:
για την πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών συνάπτεται, αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτεται για σαφώς καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και λήγει αυτοδικαίως με την πάροδο του διαστήματος αυτού, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά του εργοδότη ή του εργαζόμενου. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τη σύμβαση αορίστου χρόνου.

Στην προκειμένη περίπτωση και στην πρόσκληση εκπαιδευτών για ΣΔΕ δηλώνεται ότι πρόκειται να συναφθεί σύμβαση έργου, η οποία ορίζεται ως η ανάληψη της υποχρέωσης από ένα πρόσωπο (εργολάβο) να εκτελέσει ορισμένο έργο για λογαριασμό άλλου προσώπου ή φορέα εργαζόμενος με δική του πρωτοβουλία και αδιάφορα από το χρόνο που θα χρειαστεί γιʼ αυτό (εργολάβος). Σύμφωνα όμως με το νόμο Ν. 2527/1997 άρθρο 6, περί συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται ότι σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη. Επιπλέον στον παρόντα νόμο 2527/97 ορίζεται ότι μπορούν να συνάπτουν σύμβαση έργου οι διερμηνείς σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμηνεία, καθώς και διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης υπουργείων ή Ν.Γ.Δ.Δ. και μόνο. Πουθενά όμως δεν ορίζεται σύμβαση έργου για διδακτικό προσωπικό ΣΔΕ, το οποίο όπως τεκμηριώθηκε παραπάνω αποτελείται από εκπαιδευτικούς κλάδων που προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η πρόσληψη γίνεται με συμβάσεις εργασίας.

Ως εκ τούτου ενίσταμαι κατά της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στα ΣΔΕ ειδικότερα ως προς τα οριζόμενα περί: α)σύναψης σύμβασης έργου και β)έκδοσης Α.Π.Υ. και ζητώ την τροποποίηση των προαναφερθέντων α και β, καθώς έχω έννομο συμφέρον ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ....δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άμεσα θιγόμενος υποψήφιος/α εκπαιδευτής/τρια.

Ορφανίδη Τσαμπίκα

-------------------------------------------------

Η απάντηση του ΙΔΕΚΕ

ΘΕΜΑ: Ένσταση κατά Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές Σ.Δ.Ε.


Σε απάντηση της προαναφερομένης Ένστασής σας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Τα εκτελεστικά όργανα (όπως είναι το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) δεν είναι δυνατόν να ακυρώνουν ή τροποποιούν πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα προϊσταμένων οργάνων (όπως είναι η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), στα πλαίσια των οποίων έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Δεν υφίσταται άλλωστε λόγος τροποποιήσεως διότι:

α) η Πρόσκληση αφορά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα/ έργο συγχρηματοδοτούμενο, και η χρηματοδότηση της Ε.Ε. έχει ορισμένο χρονικό όριο,

β) κατά την άποψή μας οι συγκεκριμένες συμβάσεις είναι συμβάσεις έργου, των οποίων η διάρκεια δεν είναι νοητό να ξεπερνά τα χρονικά όρια της περαίωσης των συγκεκριμένων έργων, και δεν είναι επιτρεπτή επ’ αυτών η αναλογική εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται περί έργων χρηματοδοτουμένων από την Ε.Ε., και

γ) η έκδοση Α.Π.Υ. είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (παρ. 6 άρθρου 25 ν. 3846/2010, ΦΕΚ 66Α /11-5-2010 και άρθρο 46 του ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170Α/5-8-2011).

Για τους λόγους αυτούς η ένστασή σας δεν γίνεται δεκτή.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Παναγιώτης Καπούλας

-----------------------------------

Τι λέει ο νόμος:

παρ. 6 άρθρου 25 ν. 3846/2010: "Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως ισχύει, για δράσεις πουχρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
διεθνείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση
του Ο.Α.Ε.Ε.."

Το πρόβλημα είναι πως το ΙΔΕΚΕ δεν μπορεί να επικαλείται τον συγκεκριμένο νόμο κατά το συμφέρον του
Διότι ο ίδιος νόμος, στο άρθρο 1 αναφέρει ρητώς:

"...Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή
έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα
εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι
υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται
αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9)
συνεχείς μήνες
..."
Συνεπώς βάσει το συγκεκριμένου νόμου το ΙΔΕΚΕ ήδη παρανομεί, "βαφτίζοντας" συμβάσεις έργου τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να απαιτεί ασφάλιση στον ΟΑΕΕ σε όσους καλεί με προκηρύξεις να εργαστούν για διάστημα εννιά μηνών και περισσότερο.

Ο δε άλλος νόμος που επικαλούνται, προβλέπει εξαίρεση (άρθρο 46 του ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170Α/5-8-2011):
"Από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριμένης απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων"

Η νομική υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ είναι εκτεθειμένη και ερμηνεύει για μια ακόμη φορά το νόμο κατά το δοκούν...
Προφανώς αρμοδιότερα όργανα θα πρέπει να κάνουν δεκτή την ένσταση της κυρίας Ορφανίδη... Τι λέει ο ..."ευαίσθητος" ελεγκτής της Δημόσιας Διοίκησης κύριος Ρακιτζής;

1 σχόλιο:

 1. Θα πρέπει να υποχρεωθούμε να κάνουμε έναρξη επαγγέλματος.
  1) Για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχω ανοιχτά βιβλία, να πληρώνω λογιστή, για καταθετω τρίμηνες δηλώσεις, κλπ;
  2) Πότε θα εξοφληθώ, για να μπορέσω να κλείσω τα βιβλία, ώστε να μη θεωρούμε πλέον ελεύθερος επαγγελματίας και να μπορέσω ως απολυμένος ωρομίσθιος-αναπληρωτής εκπαιδευτικός να πάρω επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι; Αν έχω μαζέψει τα ένσημα του ΙΚΑ, γιατί το ΙΔΕΚΕ θα με θεωρεί ελεύθερο επαγγελαμτία και δεν θα μου κολλάει ένσημα;

  Από τον ΟΑΕΔ: Ε, εφόσον είναι έτσι και κλείσετε τα βιβλία και μας αποδείξετε ότι δεν ασκείται/δεν ασκούσαται πργαματικά ελεύθερο επάγγελμα, θα το δούμε αλλιώς...
  και εφόσον μαζέψε τα τα ένσημα από αλλού...

  3) Αν είναι να πάρω 8 ώρες/εβδομάδα -> 20 ώρες περίπου το μήνα ευρώ -> 200 ευρώ -> ΕΔΟΔΑ: 1400-1600 το χρόνο.
  και δώσω 500 στο λογιστή και χάσω 1000+ από το καλοκαιρινο επίδομα ανεργίας, δλδ 1500 ΕΞΟΔΑ.
  το ισοζύγιο από την εργασία ενός έτους μπορεί να είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ: 1400-1500 = -100 Ευρώ ΜΙΣΘΟΣ!

  ΕΥΓΕ, κ. Παναγιώτης Καπούλας (Ο Διευθύνων Σύμβουλος)

  Σάββας Μανίκας
  Πληροφορικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή